televizní soutěže „RE-PLAY“ – č. 03/2021 (pozn. název herního řádu neoznačuje rok jeho platnosti)

I.

Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem televizní soutěže s názvem „RE-PLAY“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s r.o. se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ: 100 00, IČO: 481 15 908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“). Spolupořadatelem Soutěže odpovědným za zajištění a předání výhry, jakož i daňové vypořádání výhry je společnost PLAYzone s.r.o. , IČO: 283 99 510, DIČ: CZ28399510, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ: 100 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138766 (dále jen „Spolupořadatel“).
 2. Pořadatel vysílá na programu Prima pořad s názvem „RE-PLAY“ (dále jen „Pořad“), přičemž v dílech Pořadu vysílaných každou sobotu bude v rámci každého dílu Pořadu zveřejněna jedna soutěžní otázka. Diváci mají možnost v Soutěži odpovídat prostřednictvím SMS nebo registračního formuláře uveřejněným na webové stránce https://www.replaytv.cz/soutez/ zasláním své odpovědi na soutěžní otázku, a to vždy od vyhlášení otázky v premiérovém vysílání Pořadu do soboty do 23:59 hod. Doba od zveřejnění soutěžní otázky v díle Pořadu do soboty do 23:59 se pro účely tohoto herního řádu označuje jako „Doba trvání Soutěže“). Výherce bude vyhlášen díle Pořadu následujícím po dílu Pořadu, ve kterém byla položena soutěžní otázka, a také na webové stránce https://www.replaytv.cz/soutez/
 3. Pořadatel předá nejpozději do jednoho týdne do ukončení každého kola Soutěže kontakt na výherce Spolupořadateli, který je povinen zajistit oslovení výherce, předání výhry a její řádné vypořádání.
 4. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.

II.

Soutěžící

1.   Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která v okamžiku účasti v Soutěži splňuje podmínku dovršení 18 let věku.

Účastí v Soutěži se divák stává Soutěžícím.

 • Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli a/nebo k Spolupořadateli a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořadu ani osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Soutěžící se může zúčastnit Soutěže pouze jednou dle čl. III. odst. 2 tohoto Herního řádu. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele či Spolupořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Spolupořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 5.
 • Soutěžící je povinen účastnit se soutěže poctivě, zejména je povinen zodpovědět otázky vlastnoručně a osobně, přičemž použití automatizovaného (strojového) systému zodpovězení soutěžních otázek (např. prostřednictvím k tomu vhodného software) či jiným obdobným způsobem je zakázáno. Soutěžící se může zúčastnit každého hlasování o soutěžní otázce v jednotlivých dílech Pořadu pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti stanovené tímto Herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem. Pořadatel je oprávněn bez předchozího dalšího upozornění Soutěžícího vyloučit v případě podezření Pořadatele, že takový Soutěžící dosáhl více účastí či ovlivnil výsledek v Soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, anebo totéž jinému Soutěžícímu umožnil.

III.

Soutěž – herní systém

 1. Odpověď je nutné zaslat prostřednictvím SMS na číslo 906 06 13 (Slovensko na číslo 6663) ve formátu RE mezera A nebo RE mezera B. Cena jedné SMS je 13Kč včetně DPH. Správné odpovědi automaticky získají unikátní kupón od Smarty.cz v hodnotě 150Kč, který je možné uplatnit při nákupu nad 1 500 Kč vč DPH. Kupón je platný do konce roku, ve kterém byl vystaven, pokud není uvedeno jinak. Premium SMS provozuje společnost Globdata s.r.o.

3.   Pořadatel vyhodnotí všechny SMS  zaslané v Době trvání Soutěže.

 • Pořadatel bude všechny došlé platné SMS a Registrační formuláře obsahující správnou odpověď v rámci Doby trvání Soutěže (dále jen „Správné formuláře“) shromažďovat v pořadí, ve kterém byly doručeny. Pořadatel z takto sestaveného pořadí Správných formulářů určí u otázky v Pořadu vysílaného v Době trvání Soutěže výherce. Počet výherců v Soutěži je 1 (jeden). Výhercem bude Soutěžící, jehož Správný formulář se v tomto pořadí umístil na 100. místě. V případě, že bude v příslušném Soutěžním kole doručeno dohromady méně Správných formulářů, než je 100, bude se v počítání pokračovat znovu (i opakovaně) od počátku seznamu pořadí tak dlouho, dokud se nedojde ke Správnému formuláři na 100. místě. Pořadatel odpovídá za to, že nikdo nebude moci ovlivnit sestavení seznamu s pořadím Správných formulářů a že takové pořadí bude odpovídat skutečnosti.
 • Pořadatel předá Spolupořadateli pořadí došlých Registračních formulářů (Správných formulářů) s vyznačením Výherce podle předchozích odstavců, včetně jeho telefonního čísla (příp. jiného kontaktního údaje).

IV.

Výhry

 1. Výherce určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatele Výhru. Výhra (resp. Výhry) jsou specifikovány v dílech Pořadu, odvysílaných v sobotu.
 2. Výherci určení podle předchozího článku Herního řádu získají v Soutěži konané v daném díle Pořadu od Spolupořadatele výhru v podobě, jak byla představena v Pořadu.
 3. Pořadatel pověřuje Spolupořadatele kontaktovat Výherce na telefonním čísle uvedeném v SMS nebo v  Registračním formuláři. V případě, že Výherce nebude na telefonním čísle dostupný, zašle Spolupořadatel Výherci sms zprávu o výhře. Pokud se Výherce Spolupořadateli neozve zpět (telefonicky nebo pomocí sms) nejpozději do 72 hodin od telefonického kontaktování Spolupořadatelem a nepřihlásí se tak k výhře, určí Spolupořadatel náhradního Výherce postupem podle článku III. odst. 5. Spolupořadatel telefonním hovorem s Výhercem, dohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, prohlášení, že splňuje podmínky Soutěže podle tohoto Herního řádu, a podmínky pro realizaci Výhry (dále jen „Prohlášení“).
 4. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.
 5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Správné formuláře, není Spolupořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.

                                                                                                   V.

 Společná ustanovení

 1. V případě technických či jiných problémů při natáčení Pořadu může být Soutěž přerušena. Pořadatel na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní, zejména v nejbližším vysílání Pořadu. V takovém případě se určení Výherce příslušného Soutěžního kola provádí z formulářů došlými Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.
 2. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise, v případě Pořadatele složená z dramaturga pořadu, vedoucího projektu a dalšího pověřeného pracovníka. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.
 3. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění v jednom Soutěžním kole, přičemž hodnota Výhry je pro účely tohoto odstavce tohoto herního řádu určena běžnými cenami Spolupořadatele.
 4. Rozhodnutí komise je konečné.

VI.

Ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel a Spolupořadatel (dále v tomto článku jen společně jako „Správci“) zpracovávají osobní údaje Soutěžícího pro účely Soutěže (tj. organizace soutěže, její vyhodnocení, kontaktování Výherců a předání Výhry, posouzení protestů atd.) Pro účely Soutěže zpracovávají Správci následující osobní údaje Soutěžícího:
  • jméno a příjmení,
  • adresu bydliště,
  • telefonní číslo,
  • e-mail,
  • odpověď v Soutěži

jakož i osobní údaje, které budou Správcům případně sděleny Soutěžícím v souvislosti se Soutěží a předáním Výhry jako:

 1. údaje v rámci telefonních hovorů a e-mailové komunikace.
 2. Primárním účelem zpracování osobních údajů Soutěžících je pořádání Soutěže a výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o účasti v Soutěži. Údajů budou rovněž zpracovávány:
  • kontrole zneužívání účasti v Soutěži
  • zabránění opakovanému nebo vícečetnému hlasování
  • pro statistické účely
  • ochrana práv Správců před protiprávní činností.
 3. Základní identifikační údaje Soutěžících a případně údaje o jejich účasti v Soutěži budou používány pro účely
  • přímého marketingu,         

tedy pro zasílání nabídek na účast v dalších soutěžích pořádaných Pořadatelem nebo Spolupořadatelem e-mailem, telefonem nebo poštou. Soutěžící má právo předem odmítnout využití identifikačních údajů pro účely přímého marketingu.

 1. Pokud s tím Soutěžící vysloví předem souhlas, může Pořadatel využít identifikační údaje Soutěžícího pro zasílání i jiných obchodních sdělení než nabídek na účast v dalších soutěžích, včetně obchodních sdělení třetích osob.
 2. Právním základem zpracování osobních údajů Soutěžících je
  • plnění Smlouvy o účasti v Soutěži,
  • oprávněné zájmy Správců vyplývající z nezbytnosti vést evidenci smluvních vztahů a zájmy vyplývající z účelů uvedených v odstavci 2 výše, jakož i plnění zákonných požadavků.

Pokud Soutěžící vysloví souhlas se zasíláním obchodních sdělení než pro účely zasílání nabídek na účast v dalších soutěžích pořádaných Pořadatelem nebo Spolupořadatelem, pak právní základem zpracování identifikačních údajů Soutěžícího je:

 1. souhlas.
 2. Osobní údaje Soutěžícího, který nezískal Výhru a nedal souhlas se zasíláním obchodních sdělení budou pro účely Soutěže zpracovány po dobu nepřesahující 12 měsíců od uplynutí Doby trvání Soutěže. E-mail a telefon Soutěžícího a základní údaje o tom, jak, kdy a v souvislosti s jakou Soutěží byl údaj získán, bude uložen pro účely zasílání obchodních sdělení ve zvláštní databázi Pořadatele, v níž budou po přiměřenou dobu uložena i zasílaná sdělení a údaje, jestli na ně Soutěžící reagoval či nikoliv, a tyto údaje budou užívány pro zasílání sdělení do podání námitky/odvolání souhlasu a následně uloženy pro ochranu práv Pořadatele a doložení souladu s právními předpisy po dobu nepřevyšující 4 roky od uplynutí Doby trvání Soutěže.
 3. Údaje Výherců budou Správci zpracovávány po dobu přibližně 10 let od konce roku, v němž došlo k předání nebo konzumování Výhry z důvodu dodržení účetních a archivačních povinností.
 4. Zpracovateli osobních údajů Soutěžícího mohou být osoby, které Správcům poskytují služby IT, případně daňové, účetní a právní služby.
 5. Soutěžící může kdykoliv požádat kteréhokoliv Správce o informaci, zda Správci zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají a pokud ano, o poskytnutí kopie těchto osobních údajů. V případě, že dojde k jakékoliv změně v osobních údajích Soutěžícího, nebo Soutěžící zjistí, že Správci zpracovávají neaktuální či nepřesné údaje Soutěžícího, může kdykoliv požádat Správce o to, aby tyto údaje opravili. Soutěžící rovněž může požádat Správce o to, aby veškeré jeho osobní údaje vymazali, nebo aby omezili zpracování jeho osobních údajů. Pokud se bude Soutěžící domnívat, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Soutěžící může Správce kontaktovat na e-mailové adrese redakce@replaytv.cz.
 6. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o účasti v Soutěži.
 8. Detailní informace o zpracování osobních údajů Soutěžících ze strany Pořadatele jsou uvedeny v  Informačním memorandu o zpracování osobních údajů uživatelů digitálních služeb FTV Prima.

VII.

Změny Herního řádu

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
 2. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele https://www.replaytv.cz/soutez/
 3. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.